Verloop

Na een doorverwijzing van het CLB, de school, n.k.o.-arts, orthodont of op eigen initiatief kan je contact met me opnemen. De volgende stappen worden steeds doorlopen bij het opstarten van de logopedie. 

Stap 1 - Intakegesprek 30 min

Tijdens deze eerste afspraak wordt het eigenlijke probleem van de cliënt steeds in kaart gebracht. Er wordt nagegaan of verder logopedisch onderzoek nodig is. Indien dit het geval is, worden er een aantal praktische zaken uiteengezet.

Stap 2 - Het onderzoek 30/60 min

Het logopedisch onderzoek i.f.v. een diagnose vindt steeds plaats in de praktijk. De duur van de testafname hangt af van het probleem en is bijgevolg variabel. Dit onderzoek is nodig om een goed beeld te krijgen van de vaardigheden en moeilijkheden. Daarnaast is het ook belangrijk om een zicht te hebben op de terugbetalingsmogelijkheden. Op basis van deze onderzoeksresultaten wordt een individueel behandelplan opgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met de noden en de mogelijkheden van de cliënt/patiënt. Tot slot wordt er een moment (adviesgesprek) vastgelegd om de resultaten te bespreken. Het belang van logopedie wordt op dat moment in kaart gebracht en een eventuele opstart wordt besproken.

Stap 3 - Behandeling 30/60 min

De duur en frequentie van de logopedische behandeling is steeds afhankelijk van het probleem. Zo kunnen kinderen onder de 10 jaar slechts een halfuur logopedische therapie per beurt verkrijgen. Er kunnen bij hen wel meerdere beurten per week ingepland worden afhankelijk van de nood. Verder kan de logopedische therapie steeds doorgaan in de praktijk, op school (na navraag) of bij de cliënt thuis. Gedurende de volledige behandelperiode vindt, mits toestemming, frequent overleg plaats met andere betrokken deskundigen zoals artsen, tandartsen, psychologen, leerkrachten, CLB.

Opgelet: Om in aanmerking te komen voor terugbetaling, moet er aan bepaalde voorwaarden voldaan worden. Indien men niet aan deze voorwaarden voldoet, kan er geen dossier ingediend worden. Het logopedisch onderzoek en de therapie worden bijgevolg niet terugbetaald. Afhankelijk van de mutualiteit kan er via de aanvullende verzekering wel een tegemoetkoming bekomen worden voor de logopedische therapie. Meer informatie omtrent de voorwaarden voor terugbetaling kunt u telefonisch, per mail of tijdens het eerste intakegesprek verkrijgen.

Stap 4- Hertesten 60 min

Afhankelijk van het probleem en de progressie van de cliënt wordt er jaarlijks een nieuwe gedetailleerde testing afgenomen. Deze nieuwe testafname heeft als doel het niveau en de evolutie van de cliënt na een jaar in kaart te brengen. Verder kan het lopend logopedisch dossier op deze manier ook verlengd worden bij de mutualiteit.